• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   malý zošit
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vedieť pomenovať školské pomôcky
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit str. 5 / cvičenie 4
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vedieť prečítať tretiu časť ukážku Mach a Šebestová
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať vyznačený text o Machovi a Šebestovej na str. 7 a 8.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymenovať členov svojej rodiny
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanka str. 7- čítať a vedieť odpovedať na otázky
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Svetová vojna a Slováci
  • IX.A, IX.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Naučiť sa slovíčka str. 70 - 71
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Naučiť sa slovíčka str. 70 - 71
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Svetová vojna a Slováci
  • V.A, V.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Mikroskop a lupa
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Mikroskop a lupa
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   História a pravek
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 1.časť 25/12
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s grafikou
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vysvetliť vonkajšiu a vnútornú kompozíciu básne Slovo, porovnať motívy
   s básňou Kukučka.
  • VII.A, VII.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Rozprávať o texte na str. 6, napísať slovnú zásobu str. 74
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Naučiť sa predstaviť a povedať kto som
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s grafikou
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.7, cv.5
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Meno jedného skladateľa z obdobia baroka a klasicizmu
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť umelecký opis
  • VIII.A, VIII.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Tvoriť vety v prítomnom jednoduchom čase
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Meno jedného skladateľa z obdobia baroka a klasicizmu
  • Uto18. 09.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   cvičný zošit. Písanie horný zátrh / 3 riadky /
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Napísať krátke blahoželanie k narodeninám
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   SJL: str. 6/4 - prepísať písaným písmom so správnymi rozlišovacími znamienkami.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie: str. 8-9 - čítať vyznačený text o Machovi a Šebestovej.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   Doniesť temperové farby.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si základné farby
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Magnet
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   precvičovať + a - do 100
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Magnet
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vymyslieť a napísať čo najviac slov s predponami, od slova maľovať. čítanka str.8- čítať a vlastnými slovami porozprávať obsah

   SJ str. 9/ 5, čítanka str. 9- čítať
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Životné procesy organizmov
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Životné procesy organizmov
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca so súbormi a priečinkami
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca so súbormi a priečinkami
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť PL
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Zistiť svoju ekologickú stopu
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s grafikou
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Zistiť svoju ekologickú stopu
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s grafikou
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Pomenovať zariadenie v triede
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 1.časť 9/5
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Ján Botto: Kukučka
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Francúzska revolúcia - úvod
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Hymna SR
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Ľudová pieseň Červené jablčko
  • VIII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Naučiť sa hodiny 1 - 12
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Francúzska revolúcia - úvod
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Hymna SR
  • Str19. 09.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 11/2, 3
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 4/5 a), b)
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pomenovať základné školské pomôcky
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V malom zošite porovnávať príklady
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť vymenovať látky, ktoré sú okolo nás
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Čítať text na str. 8 What´s this? a naučiť sa vyznačené slovíčka zo zošita.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit: str. 7/1, 2
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Prírodoveda, str. 3: Palubný denník - naučiť sa, že veci sú zložené z jednej alebo viacerých látok a že látka môže byť v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pracovný zošit: str.3/2 a) a str. 4/5
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vytvorenie jednoduchej prezentácie
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Mapy, delenie máp podľa mierky, druhy máp, legenda
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   PowerPoint
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vypočítaj lineárne rovnice
  • IX.A, IX.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať prítomné časy, nová slovná zásoba - športy a športové náradia
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Mapy, delenie máp podľa mierky, druhy máp, legenda
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   PowerPoint
  • V.A, V.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Verbálna a neverbálna komunikácia
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.10, cv.2b
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Mikroorganizmy žijúce s človekom
  • VI.A, VI.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opis obrázku str.6- využiť väzbu there is/there are, zopakovať sloveso have got
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Mikroorganizmy žijúce s človekom
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príklady na delenie
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Zopakovať ľudové piesne
  • VII.A, VII.B DRA
   ·
   domáca úloha
   Dramatická výchova
   :
   Používať vybrané slová a techniky v hovorenom prejave.
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 1.časť 20/3
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.8, cv.3
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Bunka rastlinná a živočíšna
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Poloha a rozloha Slovenska str. 2
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Svetelná energia
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Bunka rastlinná a živočíšna
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Poloha a rozloha Slovenska str. 2
  • Štv20. 09.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vedieť povedať, o svojej obci základné informácie, adresu domov
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vedieť, že obec je dedina alebo mesto. Vedieť svoju adresu (aj ulicu a číslo) a že naša obec je dedina. Zistiť, či sa naša obec v minulosti volala inakšie a aký starý je váš dom.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   str.10- 11 čítať
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Roztriediť predmety podľa priťahovania k magnetu
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanka- porozprávať vlastnými slovami obsah článku Matej Knižka
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanka- porozprávať vlastnými slovami obsah článku Matej Knižka
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vypočítaj jednoduché príklady na opakovanie násobenia, delenia celých čísel a hodnotu výrazu
  • IX.A, IX.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Vyjadrenie modality - нужен, нужна, нужно, нужны, можно, нельзя str.71
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Vyjadrenie modality - нужен, нужна, нужно, нужны, можно, нельзя str.71
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Magnety
  • V.A, V.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Odpovede na otázku - How are you? I´m happy., I´m sad. I´m in love. I´m cold., I´m hot. I´m tired. I´m sleepy. I´m hungry. I´m thirsty. I´m sick.
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Vesmír, slnečná sústava
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   ľudová pieseň
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Život našich predkov
  • VII.A ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Silné a slabé stránky
  • VII.A, VII.B ANJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa príslovky
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Život našich predkov
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Janko Kráľ: Slovo
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Rovnorodé a rôznorodé zmesi
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s textom Práca so súbormi a priečinkami
  • VIII.A ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Zdroje etiky
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Rovnorodé a rôznorodé zmesi
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s textom Práca so súbormi a priečinkami
  • Pia21. 09.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   cv.z. Písanie čísla 5 / dva riadky /
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   cv.zošit / písanie písmen dva riadky E/
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zopakovať porovnávanie čísel
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať Krista Bendová Kde bolo, tam nebolo
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Zopakovať jesenné mesiace.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 7/2
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítať str. 10 -11
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa nové slovíčka zo slovníčka.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť sa čítať: str. 10 Hodina čítania. Napísať do zošita: Spisovateľ: meno autora básne. Z knihy: z ktorej knihy je báseň. Kto spieva báseň? Kde býva Ema?
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať slovíčka o školskom zariadení, čítať text na str.12/ 2
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ dokončiť str. 16, priniesť trojuholník s ryskou
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Oxidy, kyseliny, hydroxidy
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Nové štáty na mape Európy
  • IX.A, IX.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovesá mať rád a nemať rád
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Opakovanie učiva 8. ročníka
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Nové štáty na mape Európy
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Deň, mesiac, rok, dátum, letopočet, kalendár
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Naučiť sa spievať pieseň Mariša
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Rád číslic priridzeného čísla - nad 1 000 000
  • V.A, V.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Členy a/an
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Deň, mesiac, rok, dátum, letopočet, kalendár
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Naučiť sa spievať pieseň Mariša
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Povrch Afriky str. 16 - 17
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Autorská pieseň. Intonačné cvičenia
  • VI.A, VI.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dopísať informácie o sebe, využiť text str. 8
  • VI.A, VI.B ANJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Porozprávať o svojich záľubách
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Život v dobe kamennej
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Život v dobe kamennej
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Povrch Afriky str. 16 - 17
  • VII.A, VII.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať prítomné časy.
  • VII.A, VII.B ANJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Tvoriť vety v jednoduchom minulom čase
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Tráviaca sústava stavovcov
  • VII.A, VII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Tráviaca sústava stavovcov
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Povrch Európy str. 8 - 10
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príklad: Jožko si kupoval pomôcky na rysovanie. Pentelka stála 1,19 €, kružidlo 1,39 € a uhlomer 0,29 €. Koľko zaplatil za nákup?
   Príklad : Vypočítajte súčet čísel , z ktorých jedno je 7,967 a druhé je o 123,1267 väčšie .
  • VIII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Príslovky času str. 49
  • VIII.A, VIII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Výpočet tepla
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Výpočet tepla
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príklad: Jožko si kupoval pomôcky na rysovanie. Pentelka stála 1,19 €, kružidlo 1,39 € a uhlomer 0,29 €. Koľko zaplatil za nákup?
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 6401219