• 21. - 27. máj

  Trieda:
  Typ:
  • Pon21. 05.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Vedieť porozprávať o lastovičke.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Porozprávať o sviatkoch v rodine - narodeniny.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť porozprávať, ktoré látky sa topia, ktoré rozpúšťajú,.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť čo je to páka, naklonená rovina, kladka.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit 75/1
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár - texty na precvičenie X
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 48/4
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Sčítanie dvojciferného čísla a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Spisovateľ. Mária Haštová Záružlie
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Uč. str 99/slniečková úloha
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Turistika. Spôsoby otužovania
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Voľný čas a IKT
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Na mape Slovenska vyhľadať a vypísať názvy troch riek,pohorí,nížin a miest
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Starostlivosť o prírodné prostredie
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Základné formy podnikania
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Pamiatky UNESCO v Ázii str. 74
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Práca s tabuľkami,grafmi
  • V.A, V.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať zariadenie izby, časti domu, opísať izbu s využitím výrazov na určovanie miesta - vľavo, vpravo, vedľa.... .
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Hľadanie, opravovanie chýb
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Hľadanie, opravovanie chýb
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Cykly
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vypočítajte objem kvádra ak je dané : a= 123mm, b=112mm,c= 92mm
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Beh
  • VII.B, VII.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie
  • VII.B, VII.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Beh
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pravdepodobnosť
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.96/cv.5,7
  • VIII.A, VIII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hod granátom
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hod granátom
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Bulharsko str. 108 - 110
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Slovné úlohy
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.96/cv.5,7
  • Uto22. 05.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vedieť pomenovať členov rodiny.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Napísať 10 príkladov na odčítanie do malého zošita.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prerpísať ľubovoľný text zo šlabikára.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vedieť povedať čo mám rada a čo nie.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica strana 62 cvičenie 67 - počítať príklady na sčítanie a odčítanie
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť si cvičenie v učebnici na samohlásku A
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si písmena abecedy
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strana 60 dokončiť
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť si cvičenie na rozdelenie čísloviek v učebnici
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu o morských živočíchoch.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strana 59, 60 - úlohy pre kalakulačku
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dopkončiť cvičenie 3 v učebnici na strane 126
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Zopakovať časti rastlín
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pracovný zošit/ dokončiť opakovaciu stranu
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Prvky krajiny: polia, lúky, lesy
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 60/1,2
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 60/1,2
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   98/9
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   98/9
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Spisovateľ. Mária Haštová Záružlie
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Spisovateľ. Mária Haštová Záružlie
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Aká je to ľudová rozprávka?
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čo vyjadrujú prídavné mená
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Precvičovať násobilku, delilku a násobky
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Sj str.90/ 16,čítanka str.114-116-čítať
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončenie PL.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   PL. zdravé potraviny
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončenie pl.
  • IX.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hod kriketovou loptičkou
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Analýza problému
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Vybíjaná
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Legenda o sv. Jurajovi
  • V.B, V.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Futbal
  • VI.A, VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenná veta - doplniť poznámky z učebnice, chrakterizovať dvojčlennú vetu, vysvetliť prisudzovací sklad. Zopakovať si tematický celok 5.
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Drobné vodné živočíchy - pŕhlivce
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Na hranici s Osmanskou ríšou
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Postupnosť príkazov
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Naučiť sa pomenovať zvieratá, stromy, kvety str. 52 - 54
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pravdepodobnosť
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Naučiť sa pomenovať zvieratá, stromy, kvety str. 52 - 54
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Svet práce
   :
   Praktická činnosť.
  • Str23. 05.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prepísať text zo vzorovej kartičky
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Vymenovať niektoré rastliny, ktoré sú na lúkach, poliach i v lese.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si rozprávku o maľovanom vajíčku.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať si čo sú to číslovky.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Porozprávať ako sa staráme o zvieratká .
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vedieť vyhľadať v texte častice.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vedieť povedať o zvykoch a tradíciach na zemplíne.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Text. Silvia Čaňová Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   vyriešiť test Alf- druhy viet
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vlastnými slovami porozprávať o tuhnutí, tuhých, kvapalných a plynných látkach
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončenie PL
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Informatická výchova
   :
   Práca so skenerom.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Význam slovesa "стать, predložka c vo význame začiatku deja, skloňovanie podstatných mien končiacich na -ия str. 107
  • V.A, V.B ANJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať TC
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Pamiatky UNESCO v Austrálii str. 74
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Živočíchy s obrúčkami - obrúčkavce
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Výšky v pravouhlom trojuholníku
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Rovnoramenný trojuholník
  • VI.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosťo vysiatu a vysadenú zeleninu
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Etno a world music
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 2.časť - str.56, cv.9
  • VII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Písmená Č - Ч ч, ŠČ - Щ щ, čítať На уроке рисования str. 33
  • VII.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Úprava areálu školy
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vypočítajte objem kvádra ak je dané: a= 12cm,b=16cm,c= 21cm
  • VII.B, VII.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Beh, hod loptičkou
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pravdepodobnosť
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Svet práce
   :
   Praktická činnosť
  • VIII.A, VIII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hod kriketovou loptičkou
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hod kriketovou loptičkou
  • Štv24. 05.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Prepočítať ľubovoľný stlpec zo strany 62
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zopakovať si násobilku číslom 2, 3
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť úlohu v PZ
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť povedať čo je to naklonená rovina, kde sa využíva.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Intonácia solmizačných slabík: do, re,mi. Maličká som (slovenská ľudová). Basa zo zázračnej muziky (J. Letňan)(Počúvanie hudby).
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Intonácia solmizačných slabík: do, re,mi. Maličká som (slovenská ľudová). Basa zo zázračnej muziky (J. Letňan)(Počúvanie hudby).
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   pz 60/3,4
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Uč.str.121 cv.3
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Jazyk na zápis riešenia
  • VI.A, VI.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Opakovanie učiva
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Opakovanie učiva
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Energetická hodnota raňajok
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   Plánovanie a vedenie domácnosti
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Zopakovať TC - Oblasti Európy
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   Plánovanie a vedenie domácnosti
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Bulharsko str. 108 - 110
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Zdieľanie súborov v lokálnej sieti
  • VIII.B, VIII.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Divoké skládky
  • Pia25. 05.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s webovou stránkou Bezpečnosť a riziká
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Základy algoritmického myslenia
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť vymenovať tuhú, kvapalnú a plynnú látku
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Informatická výchova
   :
   Ovládanie digitálneho fotoaparátu.
  • IX.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hod kriketovou loptičkou
  • V.A, V.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo poľa a lúky. Lúčne a poľné vtáky
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo poľa a lúky. Lúčne a poľné vtáky
  • V.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o vysiatu a vysadenú zeleninu
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Alternatívne zdroje energie
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Východná Ázia - Čína str.90 - 93
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Sociálne a politické konflikty - vojny, terorizmus
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Vznik a vývoj ľudskej spoločnosti.
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Zdieľanie súborov v lokálnej sieti
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Naučiť sa pomenovať zvieratá, stromy, kvety str. 52 - 54
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Datív podstatných mien str. 54
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5617895