• Centrá aktivít

   • Centrum rozvoja reči a gramotnosti,

    ktoré obsahuje knihy, materiály, počúvanie a písanie. Deti sú vedené k tomu, aby vytvárali vlastné knihy, vymýšľali dramatizovali, rozprávali  , počúvali príbehy a rozprávky.

     

     

     

     

    Centrum výtvarné a pracovné

    podnecuje detí k rozvoju a objavovaniu vlastnej tvorivosti, k radosti z nových materiálov a skúseností s dotykov s nimi. Obsahuje farby, farebné ceruzky , papier, nožnice , kriedy, voskovky, tkaniny, zvyšky materiálov na lepenie, strihanie, plastelínu a pod. Práca v tomto priestore podporuje tvorivosť verbálnu a neverbálnu komunikáciu, rozvoj hrubej a jemnej motoriky.

     

     

    Centrum domácnosť a rodina

    vytvára pre detí príležitostí učiť sa spoločenský správať, podeliť sa s inými deťmi, pracovať spolu s kamarátmi. Deti diskutujú s učiteľkou a farbách, tvaroch o stravovaní, počítajú napr. kusy ovocia, zeleniny a pod. V tomto centre deti nadobúdajú skúsenosti z reálneho života.

     

     

     

    Centrum stavebníc a matematických predstáv

    obsahuje hry, ktoré pomáhajú dieťaťu učiť sa počítať, porovnávať, triediť, pričom deti môžu zároveň vytvárať hry. Rozvíja vyjadrovacie schopnosti a pod. Činnosti v tomto centre pomáhajú rozvíjať jemnú motoriku , intelektové schopnosti, koordináciu oka a ruky. Prostredníctvom riešenia problémov sa zároveň rozvíjajú aj sociálne zručnosti detí.

     

    Všetky tieto činnosti v centrách aktivít obsahujú prvky tvorivosti a hry. Cez tieto centrá aktivít sa uskutočňujú edukačné aktivity, ktoré  sa realizujú pomocou okruhov činností. Sú predmetovo orientované na rozvojové oblasti edukácie detí predškolského veku.Učiteľky si všímajú akým smerom sa orientuje výber detí, kvalitu ich práce , či pracujú  samy alebo v skupine a ako dlho vydržia pri jednej činnosti. Zároveň organizujú jednotlivé aktivity a poskytujú deťom potrebné pomôcky a materiál, pričom sa snažia zohľadniť úroveň vývinu jednotlivých detí.Významom v edukačnom procese a teda aj v školskom vzdelávacom procese je rešpektovať hru, hrovú aktivitu v predškolskej edukácie, zabezpečiť vzájomný súlad medzi výchovou a vzdelávaním, posilniť u detí sebadôveru, sebahodnotenie a rozvoj tvorivosti detí.

     

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 7427681